کاتالوگ لرزه گیرهای لاستیکی آما
دانلود کاتالوگ لرزه گیرهای لاستیکی آما حجم 13.5MB
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40 فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40 PN40 ابعاد فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN40
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25 فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25 PN25  ابعاد فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN25
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN16
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN16   فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN16 PN16  ابعاد فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN116
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN10
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN10 فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1- PN10 PN 10  ابعاد فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1 
ادامه مطلب
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1 PN 6
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1 PN 6 جداول ابعادی زیر مطابق با استاندارد EN 1092-1  و با فشار اسمی های اسمی ذیل قابل ارایه میباشد. PN-6  ابعاد فلنج لرزه گیر لاستیکی مطابق استاندارد EN 1092-1
ادامه مطلب