راهنمای طول نصب لرزه گیر لاستیکی آما

راهنمای طول نصب لرزه گیر لاستیکی آما

راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما : هنگامی که تمام یا اکثر حرکت در یک جهت باشد،ساختارطولی لرزه گیردر جذب چنین حرکاتی در این جهت کمک بیشتری مینماید.دراین حالت در سیستم به لرزه گیرهای کمتری نیاز است و به تبع آن استفده از تکیه های و نیز راهنما ها نیز به حداقل میرسد.محدوده مجاز طول ساختار لرزه گیر در راهنمای زیر آورده شده است.

راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما
راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما

 

 

راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما
                              راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما

 

هنگامی که تمام یا اکثر حرکت در یک جهت باشد،ساختارطولی لرزه گیردر جذب چنین حرکاتی در این جهت کمک بیشتری مینماید.دراین حالت در سیستم به لرزه گیرهای کمتری نیاز است و به تبع آن استفده از تکیه های و نیز راهنما ها نیز به حداقل میرسد.محدوده مجاز طول ساختار لرزه گیر در راهنمای زیر آورده شده است.هنگامی که تمام یا اکثر حرکت در یک جهت باشد،ساختارطولی لرزه گیردر جذب چنین حرکاتی در این جهت کمک بیشتری مینماید.دراین حالت در سیستم به لرزه گیرهای کمتری نیاز است و به تبع آن استفده از تکیه های و نیز راهنما ها نیز به حداقل میرسد.محدوده مجاز طول ساختار لرزه گیر در راهنمای زیر آورده شده است.

راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما

هنگامی که تمام یا اکثر حرکت در یک جهت باشد،ساختارطولی لرزه گیردر جذب چنین حرکاتی در این جهت کمک بیشتری مینماید.دراین حالت در سیستم به لرزه گیرهای کمتری نیاز است و به تبع آن استفده از تکیه های و نیز راهنما ها نیز به حداقل میرسد.محدوده مجاز طول ساختار لرزه گیر در راهنمای زیر آورده شده است.هنگامی که تمام یا اکثر حرکت در یک جهت باشد،ساختارطولی لرزه گیردر جذب چنین حرکاتی در این جهت کمک بیشتری مینماید.دراین حالت در سیستم به لرزه گیرهای کمتری نیاز است و به تبع آن استفده از تکیه های و نیز راهنما ها نیز به حداقل میرسد.محدوده مجاز طول ساختار لرزه گیر در راهنمای زیر آورده شده است.

راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما راهنمای طول نصب لرزه گیرهای لاستیکی آما