راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی

راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی

راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی : هدف اصلی استفاده از میل های راهنما در لرزه گیرهای لاستیکی ، جذب و خنثی نمودن حرکات ناخواسته  فشار داخلی سیستم لوله و جلوگیری از انتقال این نیروها به آنطرف تکیه گاه ها (Anchors)  میباشند. زیرا همانطور که قبلا گفته شد عدم وجود تکیه گاه درقبل و یا بعد از محل نصب لرزه گیرها نیروهای مخرب زیادی را به لوله  ها وارد مینماید و لوله ها در محل های پرتنش مانند نفاط جوشکاری شده به سرعت دچار شکستگی و یا ترک میگردند.

اگر چه تکیه گاه ها آزاد خواهند بود و تاثیر نیرو برآنها مستمرو دائمی نیست ولی وجود آنها کماکان لازم است.لرزه گیرها دارای میل مهار Tie Rods تنها در جهت محوری عمل خواهند کرد. آنها بطور معمول در سرویس های فشار بالا و درلرزه گیرهای  سایزهای بالا استفاده میگردند که میباید تکیه گاه های بسیا مستحکمی داشته باشند. ضمنا آنها فشا و نیروی اضافه را ار روی دوش قاب پمپ ها برداشته  و بطور موثری از قاب تجهیزات محافظت میکنند.

راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی

میل های مهار با کنترل نمودن نیرو از جمع شدگی و یا باز شدن بیش از حد لاستیک لرزه گیرها موجب طولانی تر شدن عمر آنها میگردند.

  • میل های مهار در جلوگیری از اشتباهات و نصب صحیح لرزه گیر نقش مهمی داردند.

میلهای مهار در سرویس های خلاء یا فشار منفی به همراه رینگ خلاء مورد استفاده قرار میگیرند.

راهنمای

راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی
راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی

استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی راهنمای استفاده از میل مهار در لرزه گیر لاستیکی