روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی

روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی

روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی:

روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی:

آزمایش قطعه کار ( برخی از آزمون ها)

استاندارد روش آزمون لرزه گیر:  DIN 4650

1- لایه‏های میانی لرزه گیر باید از نظر کیفیت مورد آزمایش قرار گیرد .

2-آزمایش الاستومر بکار رفته در قطعه کار :

در این آزمایش قطعه کار از نظر ترکیب عناصر بخصوص در مورد ولکانیزه بودن آن باید مناسب لرزه گیر باشد اگر قطعه کار از چند لایه متفاوت ساخته شده باشد باید روی هر یک از لایه‏ ها آزمایش جداگانه انجام شود . آزمون سختی لرزه گیرهای لاستیکی باید طبق استاندارد DIN 53519 انجام گردد.

آزمون کشش : در زمانیکه قطعه کار ترک موئی بر می‏دارد قدرت پایداری تا گسیختگی کامل آن باید طبق استاندارد DIN 53530 انجام گیرد.

3- آزمون ثبات در برابر اوزون : لایه خارجی باید در برابر دمای 40 درجه سلسیوس به مدت 48ساعت با 50pphm و انبساط 20درصد مقاوم بوده و هیچگونه عیبیدر آن مشاهده نگردد .

3-1 آزمون قطعات بعد از فرسودگی : روش آزمون بصورتی است که دو نمونه از لرزه گیرهای نو و کار نکرده را در شرایطی قرار می‏دهند که بحالت فرسوده درآید 10رشته از نخهای بافت داخلی لرزه‏گیری که تحت فشار 10بار در 5000ساعت با دمای 130درجه سلسیوس قرار گرفته است را کشیده و مقاومت هر یک از آنها را توسط دستگاه کشش اندازه‏ گیری نمائید . نیروی کشش جهت گسیختگی قبل از فرسودگی و پس از آن باید به یک اندازه باشد .

3-2 آزمون سختی : آزمون سختی باید طبق استاندارد انجام گیرد این آزمون باید بر روی لرزه گیرهای نو و کار نکرده که تحت آزمون فرسودگی در دمای 130درجه سلسیوس قرار گرفته‏اند انجام گیرد . آزمون سختی باید بر روی سه محل ناهموار لرزه گیر ( بر آمدگی‏های روی لرزه گیر , دو نقطه آخر خمیدگی ) انجام گیرد . باید توجه داشت قبل از اینکه آزمون سختی بر روی لرزه‏گیری انجام شود , نمونه را 24 ساعت تحت دمای 2±23 درجه سلسیوس قرار داده سپس سختی اندازه‏گیری گردد .

3-3-آزمون گسیختگی : این آزمون باید بر روی لرزه گیرهای نو و کارنکرده که تحت آزمون فرسودگی 1250ساعت , 2500ساعت و 5000ساعت با فشار 10بار قرار گرفته ‏اند انجام گیرد . ( این نمونه‏ها بستگی به سایز لرزه گیر دارد ) در مورد نمونه‏ های کوچک بیشتر از یک نمونه نمی‏توان اختیار نمود و این نمونه‏ ها را باید تحت ازمون نشتی قرار داده میزان گسیختگی را باید یادداشت نمود .

روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی

پس از اینکه از ساختمان ظاهری لرزه گیر توسط چشم اطمینان حاصل شد آزمون فشار باید متناوبأ روی لایه میانی تا زمان از کار افتادگی کامل تکرار شود .بررسی سطح لرزه گیر و ساختمان ظاهری بالشتک باید توسط چشم انجام گیرد. لایه‏ های درون دیواره‏های بالشتک نمی‏باید توسط مشاهده عینی مورد بررسی قرار گیرد . از روی لایه داخلی در دمای معمولی : جهت انجام این آزمون لرزه گیر را باید با فواصل معین و حداکثر طول مهار نمود .

سیال تست : آب

دما : 2±23 درجه سلسیوس

سرعت افزایش فشار : تا حدود 30بار در دقیقه

زمان مقاومت در برابر فشار : 20بار به مدت  یک ساعت حداقل دفعات آزمون برای لرزه گیرهائیکه طول ساختمانی معینی دارند 3مرتبه و لرزه گیرهائیکه دارای طول نامعینی هستند 2مرتبه می‏باشد .

آزمون فشار روی لایه‏ های داخلی در دمای 100درجه سلسیوس این آزمون باید طبق استاندارد ولی باتفاوتهای ذیل انجام گیرد . شرایط آزمون : دمای آب و گلیسیرین که به داخل قطعه اعمال می‏گردد باید 100درجه سلسیوس باشد این آزمون باید در دمای محیط انجام گیرد . مدت زمان آزمون : پس از اینکه قطعه به دمای مورد نظر رسید لرزه گیر باید به مدت یک ساعت در این دما نگهداشته شود . اگر امکان آزمون فوق وجود نداشت در این صورت می‏توان هر کدام از آزمونهای ذیل را به اختیار انجام داد .

الف – آزمون حمام آب گرم با دمای 100درجه سلسیوس به مدت یک ساعت .

ب – آزمون کوره با دمای 100درجه سلسیوس به مدت یکساعت پس از انجام آزمونهای فوق حالت ترکیدن را باید مورد بررسی قرار داد .

آزمون انعطاف پذیری : این آزمون باید بر روی بالشتک‏های لرزه گیر ( بستگی به طول ساختمانی لرزه‏گیر دارد ) انجام گیرد .

نوع سیال : آب با دمای 100درجه سلسیوس

روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی

نوسان درجه فشار روی لرزه گیر در هنگام حرکت جانبی غیر منطبق باید در حدود ±0/2بار باشد . جهت متعادل نمودن فشار می‏توان از متعادل کننده‏های گازی ( بالشتک محتوی گاز ) استفاده نمود پس از آزمایشات فوق و مشاهده عینی آزمایش اندازه‏گیری فشار ترکیدگی باید طبق بند طبق 5-2-4 انجام گیرد .آزمون فرسودگی ( طول عمر مفید :)هدف از انجام این آزمون تعیین طول عمر مفید لرزه گیرها می‏باشد . لرزه گیرهائیکه مجهز به فلانچ می‏باشند باید بدون تحمل فشار خارجی در مدار جریانآب نصب گردند و بشرط اینکه طول ساختمانی آن حفظ گردد .

نمونه‏ ها را می‏توان دو به دو و بعد از 1250ساعت و 5000ساعت و 2500ساعت تحت آزمون فشار داخلی قرار داد و نمونه‏ ها پس از انجام آزمون باید در محیطی در دمای 33تا 50درجه سلسیوس قرار گیرند . نمونه ‏های لرزه گیر نیز باید به ترتیب مورد آزمون قرار گیرد . دو نمونه پس از فرسودگی باید تحت آزمون انعطاف پذیری قرار گیرد .  سرعت جریان آب در آزمون فوق یک متر در ثانیه است و فشار آب باید در طول آزمون 10بار ثابت حفظ گردد .

عامل آب باید از نوع آب آشامیدنی بدون ترکیبات ضد زنگ که معمولا در مخازن آب بکار برده می‏شوند بوده و دمای آن باید 2±130درجه سلسیوس باشد . آزمون لرزه گیر بصورت طولی : آزمون فوق بستگی به طول قطعه کار و توافق سازنده و آزمایش کننده دارد . آزمون چگونگی ساخت : نحوه پروسه تولید قطعه کار باید با مفاد چگونگی ساخت برابر باشد .

روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی
روش آزمون لرزه گیرهای لاستیکی

 

 

در زیر فیلمی از شرایط واقعی کار کرد یک لرزه گیر در محیط واقعی کار را مشاهده مینمایید که در محیط های سیمولیشن یا گرافیکی نیست . در این فیلم اثر واقعی تراست را نیز مشاهده میفرمایید.