فلنج

فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1 PN 6
فلنج لرزه گیر مطابق با استاندارد EN 1092-1 PN 6 جداول ابعادی زیر مطابق با استاندارد EN 1092-1  و با فشار اسمی های اسمی ذیل قابل ارایه میباشد. PN-6  ابعاد فلنج لرزه گیر لاستیکی مطابق استاندارد EN 1092-1
ادامه مطلب