لرزه گیر ، لرزه گیرلاستیکی، لرزه گیرهای آما، فلنج لرزه گیر، ابعاد سوراخکاری فلنج PN 10