فلنج
فلنج فلنج  صفحاتی مدور  و در موارد خاص به شکل مربع ، لوزی وبیضی , گوشواره دار (برای لرزه گیرهای لاستیکی) می باشند که در اطراف آن چند سوراخ به منظور عبور پیچ جهت اتصال به فلنج مقابل تعبیه گردیده است. ضخامت فلنجها و تعداد و قطر سوراخها با ...
ادامه مطلب