کدینگ رنگ لرزه گیرهای لاستیکی آما

کدینگ رنگ لرزه گیرهای لاستیکی آما

کدینگ رنگ لرزه گیرهای لاستیکی آما :برای سهولت دسترسی هر چه سریعتر مشتریان به نوع و شرایط کاربرد هر یک از محصولات و لرزه گیرهای لاستیکی آما این شرکت محصولات خود را در  رنگ بندی های زیر ارایه نموده است .

میزان تحمل فشار و درجه حرارت هر یک از لرزه گیرهای لاستیکی آما توسط برچسب مقاوم و پایدار بطور جداگانه بر روی تمامی بالشتک های لاستیکی تولید این شرکت درج گردیده است.

به منظور ردیابی کامل محصول تولید شده  Lot Number (شماره بهر) و تاریخ تولید مطابق استاندارد و دستورالعمل های مربوطه بر روی تمامی محصولات آما درج شده است.

کدینگ رنگ لرزه گیرهای لاستیکی آما
کدینگ رنگ لرزه گیرهای لاستیکی آما

 

کدینگ رنگ لرزه گیرهای لاستیکی آما :برای سهولت دسترسی هر چه سریعتر مشتریان به نوع و شرایط کاربرد هر یک از محصولات و لرزه گیرهای لاستیکی آما این شرکت محصولات خود را در  رنگ بندی های زیر ارایه نموده است .میزان تحمل فشار و درجه حرارت هر یک از لرزه گیرهای لاستیکی آما توسط برچسب مقاوم و پایدار بطور جداگانه بر روی تمامی بالشتک های لاستیکی تولید این شرکت درج گردیده است.به منظور ردیابی کامل محصول تولید شده  Lot Number (شماره بهر) و تاریخ تولید مطابق استاندارد و دستورالعمل های مربوطه بر روی تمامی محصولات آما درج شده است.