خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

اینجانب به عنوان مدیر سیستم به تمامی زی نفعان و مشریان این شرکت اطمینان میدهم که به ایجاد یک تفکر کیفی و مشتری مداری در زیر مجموعه خود باور داشته و جهت

برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان , خودرا متعهد به اصول زیر میدانم.

1- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش برای کسب رضایت مشتریان این شرکت

2- ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی ازطریق آموزش و اثربخش هرچه بیشتر آن

3- ایجاد بستری مناسب و محیطی صمیمی جهت ایجاد میزان مشارکت هر چه بیشتر کارکنان

4- استفاده تکنولویی های ارتباط جمعی و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود

5- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر

6- فراهم نمودن شرایط همکاری برای متخصیص و جوانانی که کار را ارزش میدانند

بمنظور دستیابی به اصول بالااین شرکت در حال استقرار سیستم مدیریت کیفیت منطبق باالگوی استاندارد ISO9001:2015 درکلیه سطوح بوده و بطور مداوم خودرانسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی درراستای این خط مشی اقدام نموده و بابازنگری ازطریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی رابررسی میکند. اینجانب بااعتقاد کامل و عزمی راسخ ازاین سیستم پشتیبانی نموده وازهمه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن درجهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند .

علیرضا جربزه

مدیرعامل شرکت